Hướng dẫn thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GCN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


----------------------------

* Hồ sơ dự án đầu tư gồm:


1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1);


2) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Mẫu I.3);


3) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;


4) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;


5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;


6) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;


7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 

 

Mẫu I.1


 

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------


 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)


 

I. NHÀ ĐẦU TƯ


1. Nhà đầu tư thứ nhất:


a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: …………………Giới tính: .............................................................………


Sinh ngày: …….https://xaydunghatangkcncantho.com/............ /..... ………….Quốc tịch: .........................…...……….


Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .........................................


Ngày cấp: ........................ /..... /........... Nơi cấp: .....................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ hiếu): Số giấy chứng thực cá nhân: ....................................................................................

Ngày cấp: .............. /..... /........... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... Nơi cấp: .......


Địa chỉ thường trú: ..……………………………………………………………….


Chỗ ở hiện tại: ..……………………………………………………………………


Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ..……………………………


b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................


Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: .....................................................


Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:............................................


Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................


Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: …………...


Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức(chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam):


STT

Tên nhà đầu tư nước ngoài

Quốc tịch

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

 

 

 

 

 

 


Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam):...............


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:


Họ tên: ………………………………Giới tính: .....................................................


Chức danh:…………………Sinh ngày: …….https://xaydunghatangkcncantho.com/…https://xaydunghatangkcncantho.com/…….Quốc tịch: ....................


Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .........................................


Ngày cấp: ........................ /..... /........... Nơi cấp: .....................................................


Địa chỉ thường trú: …………………..………………………………………........


Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………….


Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………….


2. Nhà đầu tư tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất


II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (đối với nhà ĐTNN đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)


1. Tên tổ chức kinh tế: …………………………………………………………...


2. Loại hình tổ chức kinh tế:……………………………………………………..


3. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ


4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:


STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

 

 

 

 

 


III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Tên dự án đầu tư: .................................................................................................


Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo


IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tư (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).


- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):

 

 

Mẫu I.3


Đề xuất dự án đầu tư


 

(Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


----------------


ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư


Ngày .... tháng ... năm....


 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ: (Ghi tên từng nhà đầu tư)


Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:


II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU


1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:


1.1. Tên dự án:.........................................................................................................


1.2. Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………………


(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).


2. Mục tiêu dự án:

 

STT

Mục tiêu hoạt động

 

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

(đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)

1

(Ngành kinh doanh chính)

 

 

 

2

……….

 

 

 


Ghi chú:


- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.


 

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT.


          3. Quy mô đầu tư:


Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:


- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha):


- Công suất thiết kế:


- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:


- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình,…):


Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên


4. Vốn đầu tư:


4.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ)đô la Mỹ, trong đó:


a) Vốn cố định:...(bằng chữ)đồng và tương đương … (bằng chữ)đô la Mỹ.


b) Vốn lưu động: …(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ)đô la Mỹ.


4.2. Nguồn vốn đầu tư:


a) Vốn góp để thực hiện dự án(ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

 

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

 

Phương thức góp vốn (*)

Tiến độ góp vốn

VNĐ

Tương đương USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú:


(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ,………


b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…)và tiến độ dự kiến.


c) Vốn khác: …………..


5. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án:………………


6. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2018): Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ….


7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể)


8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:


- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....).


- Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


9. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có): ………..


III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)


1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:


Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):..


2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:


Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):..


3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.


Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):.


4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có): .........................................................................

 

 Click tải mẫu

 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 Tổng lượt truy cập: 79162
Đang truy cập: 1